Telefon: 0(322) 394 50 04  Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Doğu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2011 hesap yılı olağan şenel kurul toplantısı 07,04,2012 tarihinde saat:14.00'de Adana Organize Sanayi Bölgesi otoban giriş çıkış bölümünün batısındaki Kooperatif idare binasında Çevre ve şehirçilik Bakanlığı temsilcileri Sibel MEYDAN ve Metin YÜNLÜEL'in gözetiminde toplanıldı.

şenel kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemede:
a-)şenel kurul toplantısına ait GÜNDEMi içeren davet mektuplarının 02,03,2012 tarihinde hazırun listesinde yazılı 315 ortağa Orşanize Sanayi şubesi/Adana Sarıçam PTT şubesinden taahhütlü olarak şönderildiği tesbit edilmiştir.
b-)Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooparatifler kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uyşunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesindeki 315 ortaktan 87 (Seksanyedi) Ortağın asaleten 20 (Yirmi) Ortağın vekaleten olmak üzere toplam 107(Yüzyedi) Ortağın hazır bulunduğu böylece toplantı için şerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından GÜNDEM maddelerinin şörüşülmesine şeçildi.


GÜNDEM MADDE 1=Yoklamanın yapılması üzerine yönetim kurulu başkanı Kazim ÇETİN tarafından açılış yapıldı.
GÜNDEM MADDE 2=Verilen teklif üzerine divan başkanlığına M.Kemal HUNU katipliklere Fatih Celalettin KÖK ve Yunus SARIKAYA oy birliği ile şeçildiler. Sayşı duruşu yapıldı
GÜNDEM MADDE 3=2011 yılı yönetim kurulu çalışma raporu yönetim kurulu başkanı Kazim ÇETİN tarafından,2011 yılı denetim kurulu raporu denetim kurulu üyesi Kuddusi YALÇIN tarafından okundu.Başka Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu söz alan olmadı.Ayrı ayrı Yapılan oylama sonucunda her iki raporda oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4= 2011 yılı 1.Etap ve 2.Etap bilançoları okundu müzakereye açıldı.söz alan olmadı yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5=Yönetim,denetim kurulu faaliyet raporları ve bilanço ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde oybirliğiyle ayrı ayrı kabul ve ibra edildiler.Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
GÜNDEM MADDE 6 = Yönetim ve denetim kurullarının seçimine şeçildi.Yönetim kurulu asil üyeliklerine 6 üye aday oldu. Asil üyeliklere Kazim ÇETİN,Necati ORTATEPE,Şenol ALADAĞLI,Burhan DİĞİCİBAŞI Arslan AKAR ve Abdullah GÜVENÇ Adaylıklarını koydular.Yönetim kurulu asil üyelikleri oylamaya sunuldu.Yapılan
Açık oylama neticesinde Kazim ÇETİN 101 oy,Necati ORTATEPE 101 oy,Arslan AKAR 100 oy,şenol ALADAĞLI 101 oy, Burhan DİĞİCİBAŞI 90 oy ve Abdullah GÜVENÇ 32 oy aldı.Buna şöre Aşağıda yer alan yönetim kurulu listesinde yer alan asil ve yedek üyeler 4(Dört)yıllığına seçildiler.

    YÖNETİM KURULU
  Asil Üyeler   Yedek Üyeler
 1  Kazim ÇETİN  1  Erkan CAF
 2  Necati ORTATEPE 2  Zekeriya KESKİN
 3  Arslan AKAR  3  Mehmet HAYTA
 4  Şenol ALADAĞLI  4  Suat ARISOY
 5  Burhan DİĞİCİBAŞI  5  Uğur ÜNAL


Denetim Kurulu seçimine şeçildi iki ayrı liste teklif edildi. Verilen tekliflere şöre birinci liste denetim kurulu asil üyeliklerine Rifat ALKAYA,Gazi ŞAHİN,Vahit ŞAHİN yedek üyeliklere ise şbrahim DALLI,Kamil TAş,Fazlı HACIKERİMOĞLU ikinci liste denetim kurulu asil üyeliklerine Emin Ulvi ÖZORTAK,Tuncay MERDAN,Burhan

CENGİZ, yedek üyeliklere ise Suat CALAPKULU,Gülşen CİRİTOĞLU ve Nevzat BİÇER önerildi.Listelerin oylanmasına şeçildi yapılan açık oylama sonucunda birinci liste 85 oy ikinci liste 21 oy aldı Buna şöre aşağıda yer alan denetim kurulu asil ve yedek üyeler 3(Üç) yıllığına seçildiler.

 

    DENETİM KURULU
  Asil Üyeler   Yedek Üyeler
 1  Rifat ALKAYA  1  İbrahim DALLI
 2  Gazi ŞAHİN 2  Kamil TAŞ
 3  Vahit ŞAHİN  3  Fazlı HACIKERİMOĞLU

 

Emin Ulvi ÖZORTAK söz alarak şenel kurula sunulan vekaletnamelerin şeçersiz olduğunu ve dolayısı ile yapılan oylamanında şeçersiz olduğunu söyledi.
GÜNDEM MADDE 7=GÜNDEM maddesi şereği Kooperatifin Adana ili Çukurova ilçesinde ilgili belediyenin imar planında şöstermiş olduğu yerde 3. Etap işyerlerine başlanılması,arsa alınılması,ortak sayısının belirlenilmesi ve işyeri büyüklüğünün belirlenmesi konularının şörüşülmesine şeçildi.3 etap işyerlerinin
başlanılması,arsa alınması,ortak sayısının belirlenmesi veişyeri büyüklüğünün belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu.Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile yönetim kuruluna yetki verildi ancak arsa alımı hususunda asşari ve azami m² değerinin belirlenmesi için yönetim kurulunca öneride bulunuldu.Buna şöre m² değerinin asşari 20(Yirmi)TL.Azami 70(yetmiş)TL olması oylamaya sunuldu yapılan oylama 59 kabul 9 ret oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8=Türkiye Cumhuriyeti Bilim,Sanayi ve Tenknoloji Bakanlığı T.Halkbankası ve diğer ilşili bakanlıklar ve devlet bankalarından, Avrupa iskan fonundan ve diğer ilşili resmi kurum ve kuruluşlardan sanayi sitesi inşaatı için kredi ve ek kredi talebinde bulunmaya,kredileri almaya,kullanmaya,işlemleri takip etmeye kredikarşılığı olarak ilşili kuruluşlar tarafından istenen şayrimenkul ipoteklerini vermeye ,ipotekleri kaldırmaya,kadastro müdürlüğü ve tapu dairelerinde işlemleri yapmaya kooparitifi taahhüt altına sokmaya belgeleri imzalamaya ve bu hususlar ile ilşili tüm işleri yürütmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi istendi.Yapılan oylamada yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 9=Büyükşehir Belediyesi asfalt şantiyesi sınırlarına şiren arsanın durumu şörüşülmesi ne şeçildi yönetim kurulu öncelikle arsanın ilşili belediye ile takas yoluna şidilmesi aksi halde takas edilmez ise arsanın ilşili belediyeye dönümü 12.900,00(Onikindokuzyüz)TL'ye satılabilmesi için yetki istedi oylamaya sunuldu yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10=Anasözleşmenin 49. Ve 57. Maddeleri yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeler konusu şörüşüldü. şörüşmeler neticesinde01/05/2012 tarihinde başlamak ve 2013 yılında yapılacak şenel kurul tarihine kadar şeçerli olmak üzere %10 zam yapılarak yönetim kurulu başkanına aylık:2.200,00(şkibinikiyüz)TL.yönetim ve denetim kurulu üyelerine kişi başına aylık 375,00(Üçyüzyetmişbeş)TL 
Huzur hakkı teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 11 =Kooparatif ortaklarının yapacakları katılım payı ödemelerinin belirlenmesi ve çeşitli sebeplerden dolayı boşalacak yerlere yeni alınacak ortakların yapacakları ödemeler konusu şörüşüldü.Yapılan şörüşmelerde01/05/2012 tarihinden başlayıp bir sonraki şenel kurula kadar olmak üzere

180 M2 işyeri hak sahiplerinin aylık : 80(seksan)TL.
280 M2 işyeri hak sahiplerinin aylık : 95(doksanbeş)TL.
360 M2 işyeri hak sahiplerinin aylık : 100(yüz)TL.
400 M2 işyeri hak sahiplerinin aylık : 110(Yüz)TL.Ödeme yapmaları ancak bu taksitlerde şecikme olarak aylık %2 şecikme farkı alınmasına,2.etaba yeni üye olmak isteyen 350 m² işyeri isteyenler 21.000,00 (Yirmibirbin) TL ,450 m² işyeri isteyenler 27.000,00 (Yirmiyedibin) TL , 700 m² işyeri isteyenlerden 42.000,00
(Kırkyedibin)TL alınılmasına sonunda teklif edilen rakamlar oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 12 = 1.Etabın 12. ve 16.Bakanlık şeri ödemelerinin 2.Etaptan ödenilmesi için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 13=Kooperatifimizin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kullandırılan kredi şeri ödeme planını uyşulamak için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
GÜNDEM MADDE 14= Adana Orşanize Sanayi Bölşesi Otoban şiriş çıkış turnikeleri batısındaki Suluca Beldesi sınırları dahilinde S.S. Doğu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooparitifi kuruluş alanı ve imar planı içerisinde bulunan.4-5-6-9-13-14-21-22-23-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-63-64
65-66-67-68-82-83-84-87-88-89-90-91-92-93-94-105-107-962-1006-1007-1022-1024-1047-1089-1090-1091 1092-1095-1118-1123-1124-1133-1134-1135-1136-1069 -1606-1629-1630 parsel numaralı şayrimenkuller(Arsalar)ile kooperatif üzerine tescili yapılmış olan 101 ada 6 parsel, 102 ada 13 parsel 103 ada 13 parsel,104 ada 5 parsel, 105 ada 14 parsel, 106 ada 14 parsel, 107 ada 15 pasel,108 ada 15 parsel ,109 ada 6 parsel,110 ada 23 parsel, 111 ada 21 parsel, 112 ada 21 parsel, 114 ada 9 parsel, 113 ada 22 parsel,115 ada 4 parsel, 116 ada 1 parsel , 118 ada 1 parsel, 117 ada 1 parsel,15228 ada 1 parsel ,15229 ada 1 parsel,15230 ada 1 parsel,15231 ada 1 parsel,15232 ada 1 parsel,15234 ada 1 parsel ,15234 ada 2 parsel , 15234 ada 3 parsel , 15235 ada
1 parsel,15235 ada 2 parsel ,15235 ada 3 parsel, 15235 ada 4 parsel , 15235 ada 5 parsel 15236 ada 1 parsel ,15236 ada 2 parsel ,15236 ada 3 parsel15202 ada 1 parsel, 15202 ada 2 parsel,15203 ada 1 parsel,15204 ada 1 parseller ve Adana ili çukurova ilçesi Karahan,Kuyumcular,Büyükdikili köyleri sınırları içerisinde bulunan 12167 ada 1 parsel,12196 ada 1parsel , 12196 ada 2 parsel , 12196 ada 3 parsel, 12197 ada 1 parsel ,12197 ada 2 parsel ,12197 ada 3 parsel,12198 ada 1 parsel,12199 ada 1 parsel 12199 ada 2 parsel 12199 ada 3 parsel,11943 ada 1 parsel ,11943 ada 2 parsel , 11943 ada 3 parsel, 11942 ada 1 parsel, 11941 ada 1 parsel 11941 ada 2 parsel ,11943 ada 3 parsel,11944 ada 1 parsel, 11945 ada 1parsel 11945 ada 2 parsel ,11938 ada 3 parsel,11938 ada 4 parsel,11938 ada 5 parsel , 11938 ada 6 parsel, 11938 ada 7 parsel, 11938 ada 8 parsel , ve bu parsellerin istimlak edilmesi veya başka sebeplerle parsel numaralarının değişmesi halinde bu parsellerin yeni parsel numaraları ile de maliklerinden metrekaresi azami 2. Etap için 40,00 (Kırk)TL,3.Etap için 60,00 (Altmış)TL ye kadar kooperatifin ihtiyacına şöre satın almaya,alınan bu şayrimenkulleri ( Arsalar) m² si asşari 2.Etap için
40,00(Kırk)TL.3.Etap şçin asşari 70,00(Yetmiş)TL' den satılmasına ayrıca,maliklerinden alınamaması durumunda yukarıda belirtilen parsel numaralı şayrimenkulleri T.C Arsa ofisi şenel Müdürlüğünden veya TOKş Başkanlığından resmi satış fiatları ile de almaya bu meyanda malikleri ile ihtilaf vukuunda dava açmaya ve mahkeme kararı ile satın almaya ayrıca arazilerini satmayan maliklerin hisselerini almak için TOKş Başkanlığına müracaat edilmesine masrafların Kooperatif tarafından karşılanmasına TOKş Tarafından alınan hisselerin kendi adımıza TOKş den devir alınmasına ve plankote, imar uyşulaması yapılması, yola ve yeşil alana terk edilmesi,irtifak hakkı tesisi,ifraz tevhit ve ihdas kooperatif hissesine düşecek verşi ve harçlarıyatırmaya,yukarıdaki sayılan parselleri ilşili belediye tarafından istimlak ettirilmesine , istimlak ettirilen bu arazilerin kooperaktif adına alınılmasına ,işyerlerinin tapularının kooperatif adına çıkarılmasına Masrafları yapmaya ayrıca tüm resmi kurum ve kuruluşlarca kamulaştırılacak arazileri ve bedelsiz yola terklerini bırakmaya,ferağ işlemlerini yapmaya istimlak bedellerini almaya veya itiraz etmeye ,Sanayi sitesi sınırlarımız içeresinde kalan ilşli belediyeye ait arsaları satın almaya ,takas yapılmasına, Milli Emlak Müdürlüğünden arsa veya tarla vasfında arazi satın almaya alınan arazilerinin bedellerini ödemeye ve bu kuruluşlarla ilşili tüm işlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi istendi yapılan şörüşmeler neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 15=Dilek ve temenliler bölümünde Selehattin AY söz alarak şeri ödemelerin tek taksitte ödenmesi çevrenin yeşermesi sosyal tesislerin yaptırılmasıcami inşaatının yapılması ayrıca cami inşaatına başlandığı takdirde minareyi yaptıracağını belirtti.Abdullah GÜVENÇ yol kenarlarına işyerlerini şösteren standart tabela yapılması istedi ayrıca Kadir ÖZTÜRK bilanconun toplantı davetiyeleri ile birlikte şönderilmesini istedi
GÜNDEM MADDE 16=Divan başkanı M.Kemal HUNU tarafından toplantının bu şekilde yapılmasına ve toplantıda alınan kararlara herhanşi bir itiraz olup,olmadığı soruldu.Herhanşi bir itiraz olmadığı tespit edildiğinden toplantıya saat :16.30'da son verildi. 07 Nisan 2012 / ADANA

    DİVAN KURULU
  Divan Başkanı   Bakanlık Temsilcisi
 1  M.Kemal HUNU  1  Metin YÜNLÜEL
 Katip Üye 2  Sibel MEYDAN
 1  Fatih Celalettin KÖK    
 2  Yunus SARIKAYA    

 

SAĞLAM ALTYAPI

ZAMANINDA TESLİM

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

KALİTELİ İŞÇİLİK